De Hoge Raad van Financiën

Wie wij zijn en wat wij doen? De leden van de Hoge Raad van Financiën zijn deskundigen van hoog niveau. Taken De leden van de Hoge Raad: analyseren en bestuderen fundamentele problemen van budgettaire, financiële en fiscale aard; en stellen wenselijke...

Lees meer
  • Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen

    De Commissie heeft als opdracht het opstellen van verslagen en adviezen rond de evolutie, de behoeften, de uitvoering en de gevolgen van overheidsinvesteringen in België onder meer om de Minister bevoegd voor Economie, de Minister bevoegd voor Financiën en de Minister bevoegd voor Begroting bij te...

  • Financieringsbehoeften van de Overheid

    Deze afdeling brengt jaarlijks twee adviezen uit: in maart een advies over het begrotingstraject van de gezamenlijke overheid voor de komende drie jaar; in juni/juli een advies over de evaluatie van de naleving van de verbintenissen aangegaan door de verschillende overheidsgeledingen.

  • Studiecommissie voor de Vergrijzing

    Door de wet "tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds" werd binnen de Hoge Raad van Financiën een "Studiecommissie voor de Vergrijzing" opgericht. (Wet van 5 september 2001, Belgisch Staatsblad van 14 september 2001).