Verslag "Naar houdbare en intertemporeel neutrale overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing".

Voorliggend Advies van de Afdeling omvat de synthese en twee grote delen.

Artikel 9 van de wet op het Zilverfonds bepaalt dat: “de aanbevelingen met betrekking tot het begrotingsbeleid van de overheid, vervat in het jaarlijks advies van de Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën houden in het bijzonder rekening met het verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing”. De sinds september 2006 hersamengestelde Afdeling heeft in het eerste grote deel (hoofdstukken 1 tot en 4) van dit Advies dan ook bijzondere aandacht besteed aan de bijdrage die het budgettair beleid op korte en middellange termijn kan leveren tot het opvangen van de budgettaire meerkosten van de vergrijzing, die een grote onontkoombare uitdaging vormen. In dit deel worden de noodzaak en de context, gezien de sinds de publicatie van het laatste verslag van de vorige Afdeling opgetreden nieuwe elementen, alsmede de algemene implicaties van een nieuw budgettair traject toegelicht.

In deel II worden in hoofdstuk 5 de implicaties van het aanbevolen budgettair traject voor Entiteit II toegelicht. Hoofdstuk 6 tenslotte gaat nader in op het vooropgestelde scenario op middellange termijn en vat de krachtlijnen van het advies samen. 

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum