Vergelijkende analyse van het fiscaal stelsel van groepsverzekeringen en pensioenfondsen.

Het door de Regering ingediende ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen, dat nadien de wet van 22 juli 1993 is geworden, bevatte in zijn oorspronkelijke versie een bepaling waardoor werd beoogd om "zelfs nietuitgedrukte of niet verwezenlijkte meerwaarden op aandelen van beleggingsvennootschappen ( ... ) die voortkomen van de kapitalisatie, door de beleggingsvennootschap, van inkomsten van kapitalen en roerende goederen" aan de rechtspersonenbelasting te onderwerpen.

De regering heeft die bepaling uit het wetsontwerp teruggetrokken en op 6 juni 1992 vroeg de Minister van Financiën aan de Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" van de Hoge Raad van Financiën om, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad, de volgende vraag te willen onderzoeken: "Is de overwogen maatregel van aard om een discriminatie teweeg te brengen tussen de fiscale stelsels van de sommen gespaard via een pensioenfonds enerzijds en via een groepsverzekering anderzijds? Indien zulks het geval is, zou het nuttig zijn dat de Afdeling voorstellen formuleert die van aard zijn om die discriminatie te voorkomen". 

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum