Principes van de Afdeling betreffende haar evaluatieopdracht ingevolge het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 en bepaling van de significantie afwijking per akkoordsluitende partij.

Het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013, welke als doel heeft het begrotingspact om te zetten in Belgische wetgeving, voorziet een uitbreiding van de rol van de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid op het vlak van de evaluatie van de budgettaire resultaten.

De Afdeling moet, volgens artikel 4, §1 van dit Samenwerkingsakkoord, jaarlijks evalueren of de akkoordsluitende partijen hun verbintenissen of doelstellingen hebben nageleefd. Aansluitend op de evaluatie van de doelstellingen moet de Afdeling vanaf nu ook in staat zijn aan te duiden welke akkoordsluitende partij op significante wijze afwijkt van haar doelstelling (art. 4, §2). Dit vormt een uitbreiding van de opdracht die de Afdeling reeds had op het vlak van de evaluatie.

Indien dergelijke significante afwijking wordt vastgesteld, wordt een automatisch correctiemechanisme gelanceerd waarbij de betrokken entiteit haar afwijking moet rechtvaardigen en de nodige correctiemaatregelen dient te nemen zodat binnen een termijn van 18 maand een eind kan worden gemaakt aan de afwijking. Eventueel kan op basis van een advies van de Afdeling een langere termijn worden gerechtvaardigd, volgens de institutionele en economische realiteit, maar deze mag evenwel niet in strijd zijn met een eventuele termijn die de Europese Unie aan België zou opleggen.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum