Jaarverslag 2002.

Het voorliggend Jaarverslag bevat, naast de synthese, drie delen. Artikel 9 van de wet op het Zilverfonds bepaalt dat: "de aanbevelingen met betrekking tot het begrotingsbeleid van de overheid, vervat in het jaarlijks advies van de Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën houden in het bijzonder rekening met het verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing". De Afdeling heeft in deel I van dit Jaarverslag dan ook bijzondere aandacht besteed aan de bijdrage die het budgettair beleid kan leveren tot het opvangen van de demografische druk.

In deel II van dit Jaarverslag worden op basis van de door het INR gepubliceerde overheidsrekeningen de realisaties voor 2001 kort besproken. Er worden eveneens een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het budgettair beleid in 2002 en 2003.

In deel III worden op basis van de begrotingsgegevens van de verschillende deelentiteiten de begrotingsevoluties 2001-2002 besproken. In hoofdstuk 1 worden de resultaten van de deelsectoren van entiteit I, met name de federale overheid en de sociale zekerheid behandeld. In hoofdstuk 2 komen de evoluties op het niveau van de deelsectoren van entiteit II aan bod.

De toetsing van de begrotingen van de gemeenschappen en gewesten gebeurt tot en met het begrotingsjaar 2001 op basis van de door de Afdeling ontwikkelde methodologie. In het Akkoord van 21 maart 2002 gesloten tussen de federale overheid en de deelgebieden wordt de Afdeling gevraagd om inzake de begrotingsnormering voortaan de overheidsrekeningen volgens het ESR95 als referentie te hanteren. Het jaar 2002 geldt daarbij als een overgangsjaar. De implicaties van deze aanpassing van de methodologie worden toegelicht in deel III.

Downloaden

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum