Jaarlijks verslag (2018), Studiecommissie voor de Vergrijzing.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) werd opgericht door de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds.

Het Zilverfonds werd opgeheven door de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van de crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. De Studiecommissie voor de Vergrijzing en haar missies blijven echter voortbestaan aangezien, krachtens dezelfde wet, het opschrift van de wet van 5 september 2001 wordt vervangen door “Wet tot oprichting van een Studiecommissie voor de vergrijzing en opstelling van een Vergrijzingsnota”.

De SCvV is belast met de redactie van een jaarverslag over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing op lange termijn.

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum