Jaarlijks verslag (2005), Studiecommissie voor de Vergrijzing.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) maakt voor het vierde jaar op rij haar Jaarlijks verslag over aan de Federale Regering, in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de
overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds.

Het voorliggend verslag, legt, zoals elk jaar, het accent op de geactualiseerde evaluatie van de budgettaire kost van de vergrijzing, de laatste beleidsmaatregelen opgenomen in de nieuwe middellangetermijnvooruitzichten (oktober 2004) en
verfijningen in de modellering. Dit jaar hebben die verfijningen vooral betrekking op:

- de pensioenen van de zelfstandigen (hoofdstuk II);
- de overheidspensioenen (hoofdstuk III);
- de gezondheidszorg (hoofdstuk IV).

Daarnaast konden wij op basis van de eerste observaties, de impact van de pensioenhervorming van 1996 berekenen op het pensioneringsgedrag enerzijds en op het voortzettingsgedrag in de andere sociaal-economische categorieën anderzijds.

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum