Jaarlijks verslag (2003), Studiecommissie voor de Vergrijzing.

De Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds1 voorziet dat de Studiecommissie voor de vergrijzing (SCvV) - die werd opgericht in het kader van de Hoge Raad van Financiën (HRF) - jaarlijks voor einde april een verslag opstelt dat de budgettaire en sociale gevolgen onderzoekt van de vergrijzing.

Volgens de wet dient de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid van de HRF de resultaten van het verslag te verwerken in haar aanbevelingen betreffende het begrotingsbeleid. Met deze gegevens als basis licht de regering tenslotte in haar jaarlijkse Zilvernota haar beleid toe met betrekking tot de vergrijzing van de bevolking. De Zilvernota bevat o.m. een overzicht van de stortingen in het Zilverfonds. Het voorliggend rapport is het tweede verslag dat de SCvV overmaakt aan de Federale Regering.

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum