Jaarlijks verslag (2002), Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Dit is het eerste verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing overgemaakt aan de federale regering in uitvoering van de Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Deze wet voorziet dat de Studiecommissie voor de Vergrijzing jaarlijks een verslag opstelt vóór 30 april.

De Studiecommissie heeft haar werkzaamheden aangevat in de eerste helft van maart. Zij heeft drie plenaire vergaderingen gewijd aan de redactie van voorliggend verslag. Zoals voorzien in de wet kan zij voor haar voorbereidende werkzaamheden en secretariaatsondersteuning een beroep doen op de diensten van het Federaal Planbureau.

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum