Het belastingbeleid en het leefmilieu.

De aarde warmt op. De wetenschappelijke besluiten daaromtrent zijn hoe langer hoe duidelijker en worden bijna niet meer betwist. De klimaatverandering en de gevolgen ervan worden een hoogst gewichtige uitdaging voor heel de wereld en vooral voor de westerse samenlevingen. Zij hebben immers een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat zij aan de oorsprong liggen van het ontwikkelingsmodel dat door het extensieve gebruik van de natuurlijke hulpbronnen de toestand heeft voortgebracht waarin wij ons nu bevinden.

Meer in het algemeen is de bekommernis om het leefmilieu steeds belangrijker geworden: de kwaliteit van water en lucht en de biodiversiteit zijn allemaal thema’s die een stijgend belang op de beleidsagenda hebben ingenomen.

De huidige toestand van het leefmilieu en de bezorgdheid voor de toekomst zijn het gevolg van de gedragingen van alle spelers, zowel ondernemingen als burgers. Het is te gemakkelijk - en fundamenteel verkeerd - de fout te leggen bij de meest zichtbare vervuilers zoals fabrieksschoorstenen die op een ongecontroleerde wijze schadelijke stoffen in de atmosfeer blazen. Laten wij hierbij een punt vermelden waarop we later zullen terugkomen: in België daalt voor de periode 1990-2006 de uitstoot van broeikasgassen van de industrie, maar stijgt hij voor het vervoer en de woningen. Zich verplaatsen en zich verwarmen veroorzaakt CO2-uitstoot en bepaalde wijzen van vervoer of verwarming zijn vanuit milieuoogpunt beduidend schadelijker dan andere.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum