Evolutie van de overheidsinvesteringen 2023-2029

Onderhavige analyse kadert in de nieuwe opdracht die de regering aan de Afdeling heeft opgedragen in het kader van het federaal beleid inzake overheidsinvesteringen, en meer bepaald het Herstel- en Investeringsplan. Het betreft een consolidatie-oefening inzake de investeringsuitgaven van alle overheidsgeledingen.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum