Evaluatie van de pensioenbonus.

De wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact voorziet een pensioenbonus in de werknemers- en zelfstandigenregeling, op voorwaarde dat de werkende die de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt of een loopbaan van minstens 44 kalenderjaren kan bewijzen, zijn beroepsactiviteit voortzet. Deze bonus geldt voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2007 en enkel voor perioden gepresteerd vanaf 1 januari 2006.

Deze publicatie betreft het advies van de Studiecommissie voor de Vergrijzing over het effect van de pensioenbonus op de verlenging van de beroepsactiviteit conform het koninklijk besluit van 1 februari 2007. Het tweede deel tracht de financiële relevantie van de pensioenbonus in kaart te brengen, en besteedt daarbij ook aandacht aan stimuli om de arbeidsmarkt vervroegd te verlaten. Er wordt ook stilgestaan bij de huidige situatie en de toekomstige evolutie van de uitgaven voor de pensioenbonus. Het derde deel biedt een overzicht van de bestaande literatuur inzake het effect van de pensioenbonus op loopbaanverlenging. Het vierde deel evalueert het effect van de pensioenbonus op het aan het werk houden van 62-plussers aan de hand van een micro-econometrische methode. Het vijfde en laatste deel, ten slotte, formuleert enkele conclusies van dit advies.

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum