Evaluatie 2010 en begrotingstrajecten voor het Stabiliteitsprogamma 2011-2015.

Dit Advies geeft gevolg aan de officiële vraag van de Minister van Financiën van 3 februari 2011 om een voorafgaand Advies van de Afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid” over het nieuwe Stabiliteitsprogramma. De Ecofin-Raad van 7 september 2010 heeft immers de vorm en de inhoud gewijzigd van de toekomstige Stabiliteitsprogramma’s. Voortaan zullen deze in het kader van de nieuwe procedure van het “Europese semester” elk jaar tegen midden april door de lidstaten ingediend moeten worden.

Het eerste Hoofdstuk van dit Advies geeft een stand van zaken weer over de jongste begrotingsevoluties (2009-2010) van de Gezamenlijke Overheid, Entiteit I en Entiteit II. Deze zijn gebaseerd op voorlopige ramingen van de NBB van januari 2010 in afwachting van de bekendmaking van de resultaten van de eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2010 door het INR vanaf 31 maart 2011.

Het tweede Hoofdstuk behandelt de budgettaire vooruitzichten en aanbevelingen op korte en middellange termijn (tegen 2012-2015). Deze prospectieve analyse is een actualisering van het Advies van januari 2010 van de Afdeling en houdt rekening met de meest recente macroeconomische en budgettaire gegevens en vooruitzichten. Op basis van het geactualiseerde macro-economisch en budgettair referentiescenario “bij ongewijzigd beleid” wordt een nieuw globaal normatief traject per Entiteit opgesteld tot 2015.

In het derde Hoofdstuk volgt een budgettaire evaluatie van de afzonderlijk genomen deelgebieden tijdens de periode 2007-2011 en een toetsing van hun meerjarige vooruitzichten aan de aanbevelingen van de Afdeling van oktober 2009.

Deze drie hoofdstukken worden voorafgegaan door een “Synthese en aanbevelingen” die de belangrijkste elementen en de beleidsmatige conclusies van dit Advies opnemen.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum