De uitvoering van het stabiliteitsprogramma in 2003.

Eind 2002 heeft de Belgische Regering, conform de beschikkingen van het Pact, een geactualiseerd Stabiliteitsprogramma (2003-2005) aangenomen dat de krachtlijnen en de doelstellingen van haar begrotingsbeleid voor de betrokken jaren - in feite vooral voor het jaar 2003, dat het laatste is van de toen lopende legislatuur - duidelijk omschrijft. Bovendien wordt de Afdeling gevraagd om in de loop van de maanden februari-maart een advies uit te brengen over de naleving van de doelstellingen van het Stabiliteitsprogramma in het voorbije jaar.

Het voorliggend advies toetst de geraamde budgettaire realisaties voor 2003 aan de doelstellingen die in het Stabiliteitsprogramma 2003-2005 van november 2002 werden vastgelegd. De taak van de Afdeling bestaat evenwel niet louter in de vergelijking van de realisaties met de doelstellingen voor 2003. De Afdeling poogt eveneens de onderliggende begrotingsevoluties van de laatste jaren te toetsen aan de meer structurele en middellangetermijndoelstellingen inzake het begrotingsbeleid, namelijk de verdere schuldafbouw en de geleidelijke opbouw van begrotingsoverschotten om in de best mogelijke omstandigheden de socio-demografische schok en de met de veroudering samenhangende budgettaire noden op te vangen.

Vanuit dat oogpunt wordt in het Advies gezocht naar de identificatie van de diverse conjuncturele, eenmalige en discretionaire factoren die een analyse mogelijk maken van de determinanten van de behaalde resultaten alsmede van de waargenomen evoluties inzake overheidsfinanciën (vorderingensaldi, schuldgraad). In de synthese worden de belangrijkste analyses en conclusies van de Afdeling samengebracht.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum