De uitvoering van het stabiliteitsprogramma in 2001.

Het stabiliteits- en groeipact heeft een belangrijke impuls gegeven aan de coördinatie van het begrotingsbeleid op Europees niveau. De lidstaten hebben het engagement aangegaan om op middellange termijn een begrotingssituatie na te streven die "vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont". De lidstaten moeten de krachtlijnen van hun begrotingsbeleid toelichten in jaarlijks te actualiseren stabiliteits- of convergentieprogramma's. In de jaarlijks door de Belgische regering ingediende programma's wordt aan de Afdeling opgedragen om in het voorjaar een advies uit te brengen over de naleving van de doelstellingen van het programma.

Het voorliggend advies toetst de budgettaire realisaties 2001 aan de in het stabiliteitsprogramma 2001-2005 vastgelegde doelstellingen. De Afdeling ziet haar taak ruimer dan het louter toetsen van de realisaties aan de doelstellingen. Er wordt ook ingegaan op de achterliggende evoluties en er wordt aandacht besteed aan de structurele evolutie van ontvangsten en uitgaven. 

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum