Bijwerking van het advies van maart 2011 ten gevolge van de gewijzigde economische context.

Deze nota heeft tot doel de voornaamste gegevens te actualiseren die ten grondslag liggen aan de budgettaire aanbevelingen van het Advies van maart 2011 van de Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" van de Hoge Raad van Financiën.

Dit advies moet in zeer moeilijke omstandigheden en binnen een beknopt tijdsbestek worden verstrekt, in een zeer volatiel economisch klimaat. Het gevolg daarvan is dat voor de scenario's een grotere foutenmarge geldt dan gewoonlijk het geval is.

Het advies bestaat uit twee delen.

Het eerste deel bevat een synthese en een analyse waarin een belangrijke overzichtstabel wordt toegelicht. Het voornaamste vraagstuk is hier de actualisering van de in 2012 en tegen 2014 te realiseren begrotingsaanpassing, alsook de verdeling ervan over de verschillende beleidsniveaus. Gelet op de huidige onzekere omgeving, is de graad van onzekerheid met betrekking tot deze oefening groter dan gewoonlijk.

Het tweede deel omvat een aantal meer technische gegevens (beknopt toegelichte tabellen en grafieken) over de gehanteerde werkhypothesen en de kenmerken van het referentietraject.

De Afdeling is zich bewust van de problemen die dit Advies kan opleveren voor overheidsinstanties die hun begroting voor het jaar 2012 reeds hebben opgesteld. Het is belangrijk dat de gewijzigde economische context zo snel mogelijk in de begrotingscontroles wordt geïntegreerd.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum