Analyse van de recente budgettaire evoluties in de verschillende overheidsgeledingen en verwachtingen en Europese aanbevelingen voor de korte termijn

Het volledig tweetalige rapport is beschikbaar sinds 29 september 2023.

Dit verslag van de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid is deels retrospectief en deels prospectief opgevat en bevat vier delen.

Het eerste deel is gewijd aan de toestand van de overheidsfinanciën in 2022 en de evolutie in een middellange termijnperspectief 2017-2022. Zoals in voorgaande verslagen vertrekt de analyse op het niveau van de Gezamenlijke Overheid en wordt die gaandeweg opgesplitst tussen de deelsectoren van de Belgische overheid. Eerst wordt de begrotingsevolutie van Entiteit I nagegaan en vervolgens wordt de analyse toegespitst op Entiteit II en haar componenten, het geheel van Gemeenschappen en Gewesten en de totaliteit van de Lokale Overheden. Tot slot wordt ook de budgettaire evolutie van de individuele Gemeenschappen, Gewesten en Gemeenschapscommissies in cijfers weergegeven.

In het tweede deel wordt de toestand van de overheidsschuld eind 2022 en de evolutie in de periode 2017-2022 besproken, zowel voor wat de totale schuld van de Gezamenlijke Overheid betreft als de spreiding daarvan over de diverse overheidsgeledingen.

In het derde deel wordt uitvoering gegeven aan het tweede luik van de nieuwe opdracht die in het kader van het federaal beleid inzake overheidsinvesteringen, en meer bepaald het Herstel- en Investeringsplan, aan de Afdeling vanaf dit jaar werd opgedragen. Het betreft de consolidatie van de investeringsuitgaven van alle overheidsgeledingen waarbij het eerste luik prospectief en het tweede luik retrospectief is gericht. In onderhavig verslag wordt een retrospectieve analyse gemaakt van de overheidsinvesteringen met aandacht voor de ontwikkelingen in 2022 en de lange termijnevolutie.

Het vierde deel handelt over de evaluatie van het begrotingsbeleid in een retrospectieve en prospectieve benadering. Bij gebrek aan formele afspraken over de verdeling van het globaal begrotingstraject tussen de verschillende deelsectoren en de individuele deelstaten, komt in de retrospectieve analyse vooral de Europese evaluatie van het Belgische begrotingsbeleid aan bod. De prospectieve analyse handelt over de evaluatie van het Stabiliteitsprogramma 2023-2026, het betreft zowel de toetsing aan de normatieve aanbevelingen van de Afdeling van april 2023 als de Europese evaluatie van het Programma en de daaruit voortspruitende Europese aanbevelingen. De retrospectieve en de prospectieve evaluatie op basis van de Europese begrotingsregels zijn beide belangrijk voor het vervolg van de begrotingswerkzaamheden tijdens het lopende jaar, met name de finalisering van de begrotingsopmaak 2024 en de opstelling van het ontwerpbegrotingsplan in oktober 2023.

Het verslag werd afgesloten op basis van de informatie en data beschikbaar tot en met 12 juli 2023.

In de voor onderhavig verslag beschikbare tijdspanne en met de structurele personele onderbezetting van het Secretariaat van de Afdeling, was het niet mogelijk om reeds een volledig tweetalig verslag af te leveren, met uitzondering van de tabellen en grafieken in het rapport, het woord vooraf en de synthese.

Van zodra de vertalingswerkzaamheden in het najaar afgerond waren, is het tweetalige rapport op de website van de Afdeling gepubliceerd.