Analyse van de recente budgettaire evoluties in de verschillende overheidsgeledingen en verwachtingen en Europese aanbevelingen voor de korte termijn

Dit rapport van de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid is voornamelijk retrospectief gericht en handelt over de begrotingsrealisaties 2021. Dat thema is opgenomen in het eerste deel van het advies. In het tweede gedeelte wordt aandacht besteed aan de evaluaties en aanbevelingen die recentelijk vanuit de Europese instellingen aan ons land werden gericht en van belang zijn voor de begrotingswerkzaamheden die na het zomerreces zullen aanvangen.

De begrotingsrealisaties 2021 worden geanalyseerd in een middellangetermijnperspectief 2016 – 2021. De analyse vertrekt op het niveau van de Gezamenlijke Overheid en wordt gaandeweg opgesplitst tussen de deelsectoren van de Belgische overheid. Eerst wordt de begrotingsevolutie van Entiteit I en haar twee componenten, de Federale Overheid en de Sociale Zekerheid, nagegaan. Vervolgens wordt de analyse toegespitst op Entiteit II en haar twee componenten, het geheel van Gemeenschappen en Gewesten en de totaliteit van de Lokale Overheden. Tot slot wordt ook de budgettaire evolutie van de individuele Gemeenschappen, Gewesten en Gemeenschapscommissies behandeld.

In het tweede deel wordt verslag uitgebracht van de analyses, evaluaties en aanbevelingen die de laatste maanden door de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie over België werden opgesteld. Die rapporten en adviezen behelzen diverse beleidsdomeinen maar de analyse in onderhavig advies beperkt zich tot het begrotingsbeleid en de overheidsfinanciën.