Advies 'Voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2020'.

De Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid stelt jaarlijks in maart een advies op dat als basis dient voor de actualisering van het Stabiliteitsprogramma waarin de jaarlijkse begrotingsdoelstellingen van de gezamenlijke overheid, bepaald in structurele termen overeenkomstig de methodes van de Europese Commissie, worden verdeeld in nominale en structurele termen onder de diverse geledingen van de gezamenlijke overheid. Met bedoeld advies geeft de Afdeling uitvoering aan artikel 2, § 4, van het Samenwerkingsakkoord dat op 13 december 2013 werd afgesloten tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

De Afdeling vertrekt voor haar Advies van de economische vooruitzichten op middellange termijn die in maart door het Federaal Planbureau (FPB) worden opgesteld met het oog op de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma (SP) voor de periode (t→t+3) en het Nationaal hervormingsprogramma (NHP) (t). Het betreft de vooruitzichten inzake het macro-economisch kader en de overheidsfinanciën bij ongewijzigd beleid die als referentiepunt dienen voor de bepaling van de noodzakelijke budgettaire inspanningen ten opzichte van het genormeerd traject dat door de Afdeling wordt aanbevolen.

In normale omstandigheden zijn deze vooruitzichten de meest accurate projecties die in maart beschikbaar zijn en die toelaten om de indieningsdatum, die voor de twee Programma’s in kwestie door het Europees Semester wordt opgelegd (met name eind april), te respecteren.

Wat ons land, Europa en de wereld vandaag de dag meemaken, is echter ongezien. De COVID-19-pandemie die door de verspreiding van het Coronavirus werd veroorzaakt en sinds begin 2020 een steeds toenemend aantal landen in zijn greep houdt, heeft een wereldwijde gezondheidscrisis veroorzaakt die op zijn beurt een wijdverspreide en uitgesproken negatieve economische schok heeft toegebracht die zowel de economische grootmachten als de kleinere spelers op de wereldmarkt bijzondere zwaar treft, zowel op menselijk als op socio-economisch vlak.

 

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum