Advies ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2024-2027

Dit advies kadert in de opdracht die aan de Afdeling werd gegeven door het Samenwerkingsakkoord dat op 13 december 2013 werd afgesloten, na de goedkeuring van hun respectievelijke Parlementen, tussen de federale overheid en de deelstaten in uitvoering van artikel 3 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie. Het Verdrag werd door België op 2 maart 2012 ondertekend en trad in werking op 1 januari 2013.

Dit advies bevat normatieve begrotingstrajecten voor de periode 2025‑2027.

De jaarlijks terugkerende opdracht van de Afdeling kadert in de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2024-2027 dat uiterlijk op 30 april 2024 door de federale Regering aan de Europese Commissie dient overhandigd te worden in toepassing van de regelgeving van het huidig Europees begrotingskader en dit ondanks de nakende definitieve goedkeuring en inwerkingtreding van de hervorming van het Europees wetskader voor economisch bestuur, het zogenaamde kader voor economische governance in de Europese Unie. In uitvoering van die hervorming zullen de Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s in de toekomst vervangen worden door nationale budgettair-structurele plannen voor de middellange termijn. Die middellange termijnplannen zullen door de Lidstaten van de Unie een eerste maal in de loop van het tweede semester van 2024 dienen opgesteld te worden, vertrekkende van het referentietraject dat door de Europese Commissie per Lidstaat zal worden opgesteld.

Om die reden bleef onderhavig advies beperkt tot een loutere actualisering van de begrotingstrajecten die de Afdeling in haar advies van april 2023 heeft aanbevolen. In onderhavig advies worden dezelfde uitgangspunten weerhouden, zijnde de budgettaire richtsnoeren 2024 die de Europese Commissie op 8 maart 2023 publiceerde. De door de Afdeling vooropgestelde prioritaire doelstellingen en de methodiek die aan de basis liggen van de normatieve begrotingstrajecten, zijn identiek aan deze van vorig jaar.

De actualisering van de aanbevelingen gebeurde op basis van de Economische Vooruitzichten 2024-2029 die door het Federaal Planbureau op 15 februari 2024 werden gepubliceerd en rekening houden met de op 9 februari 2024 beschikbare informatie.

Zoals in het recente verleden, diende ook dit advies opnieuw in een context van grote economische onzekerheid opgesteld te worden. Dit geldt voor alle ramingen en prognoses die in deze woelige en onzekere tijden worden gemaakt en dient aan te zetten tot de nodige voorzichtigheid in de beleidskeuzes.

In het eerste deel van het advies wordt een beknopte beschrijving gegeven van het macro-economische en budgettaire basisscenario dat als referentie voor de bepaling van de aanbevolen budgettaire aanpassingstrajecten werd weerhouden. Het basisscenario berust op voormelde Economische Vooruitzichten op middellange termijn van het FPB die een bijdrage vormen tot de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma.

Het tweede deel is gewijd aan de bijzondere context in 2024 als verantwoording voor een aangepast advies van de Afdeling.

Het derde deel betreft de aanbevelingen en de normatieve aanpassingstrajecten voor de Gezamenlijke Overheid. De verdeling van die trajecten over de verschillende overheidsgeledingen is ter illustratie opgenomen in de bijlagen bij onderhavig advies omdat de Afdeling in de loop van de maand juli een advies zal uitbrengen over de methodiek van de verdeling van de budgettaire doelstellingen die in de toekomst in het nationaal budgettair-structurele plan voor de middellange termijn zullen bepaald worden.

In het laatste deel wordt toelichting verstrekt bij de geplande hervorming van het Europees kader voor economisch bestuur.

De uitvoering van de nieuwe opdracht, die in het kader van het federaal beleid inzake overheidsinvesteringen, en meer bepaald het Herstel- en Investeringsplan, vorig jaar aan de Afdeling werd opgedragen, is in een afzonderlijk document opgenomen. Het is een prospectieve consolidatie-oefening met betrekking tot de overheidsinvesteringen in 2023-2029 gemaakt op basis van voormelde Economische Vooruitzichten 2024-2029 van het Federaal Planbureau.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum