Advies ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2023-2026

Dit advies kadert in de opdracht die aan de Afdeling werd gegeven door het Samenwerkingsakkoord dat op 13 december 2013 werd afgesloten, na de goedkeuring van hun respectievelijke Parlementen, tussen de federale overheid en de deelstaten in uitvoering van artikel 3 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie. Het Verdrag werd door België op 2 maart 2012 ondertekend en trad in werking op 1 januari 2013. De jaarlijks terugkerende opdracht kadert in de voorbereiding van het  Stabiliteitsprogramma dat de begrotingsdoelstellingen voor de periode 2023-2026 zal bepalen en dat uiterlijk op 30 april 2023 door de federale Regering aan de Europese Commissie dient overhandigd te worden. Dit advies schuift normatieve begrotingstrajecten naar voren voor de periode 2024‑2026.

In onderhavig advies wordt eveneens gevolg gegeven aan de nieuwe opdracht die in het kader van het federaal beleid inzake overheidsinvesteringen, en meer bepaald het Herstel- en Investeringsplan, aan de Afdeling werd opgedragen inzake de consolidatie van investeringsuitgaven van alle overheidsgeledingen. De consolidatie-oefening werd gemaakt op basis van de Economische Vooruitzichten 2023-2028 opgesteld door het Federaal Planbureau.

De Afdeling is gehouden te vertrekken van de Economische Vooruitzichten 2023-2028 die door het Federaal Planbureau op 23 februari 2023 werden gepubliceerd en rekening houden met de op 8 februari 2023 beschikbare informatie. Omwille van de grootteorde van de afwijking tussen die vooruitzichten en de prognoses die door het Monitoringcomité op 23 maart 2023 werden bekendgemaakt, worden laatstgenoemde ten uitzonderlijke titel ook betrokken in de normatieve aanpassingstrajecten.

Zoals in het recente verleden, diende ook dit advies opnieuw in een context van grote economische onzekerheid opgesteld te worden. Dit geldt voor alle ramingen en prognoses die in deze woelige en onzekere tijden worden gemaakt en dient aan te zetten tot de nodige voorzichtigheid in de beleidskeuzes.

In het eerste deel wordt het budgettaire basisscenario onderzocht dat als referentie voor de bepaling van de aanbevolen budgettaire aanpassingstrajecten werd weerhouden. Het basisscenario berust op voormelde macro-budgettaire vooruitzichten op middellange termijn van het FPB die een bijdrage vormen tot de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma. In dit deel is ook de consolidatie-oefening met betrekking tot de overheidsinvesteringen in 2022-2028 opgenomen.

Het tweede deel is gewijd aan het bestaande Europese begrotingskader, de thans in voorbereiding zijnde hervorming van het EU-kader voor economische governance, dat tevens een herziening van de Europese begrotingsregels inhoudt, en tot slot de Europese budgettaire richtsnoeren 2024 voor het opstellen van de eerstvolgende Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s.

De aanbevolen normatieve aanpassingstrajecten zijn opgenomen in het derde deel. Zij werden opgesteld voor alle overheidsgeledingen, van de Gezamenlijke Overheid tot de individuele deelstaten, voor zover de beschikbare informatie dit toelaat.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum