Advies ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2022-2025

Dit advies van de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid wordt aan de Regeringen van ons land overgemaakt in uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 en kadert in de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2022 – 2025 dat door België uiterlijk eind april 2022 aan de Europese Commissie dient overgemaakt te worden.

Het is eens te meer een advies dat in een context van grote economische onzekerheid werd opgesteld ingevolge de opeenvolging van diepgaande crisissen. Van de gezondheidscrisis die nog niet helemaal achter de rug is, zijn we immers terecht gekomen is een oorlogssituatie die zich in onze Europese achtertuin afspeelt maar die alle Lidstaten van de Europese Unie voor zware uitdagingen stelt.

In het eerste deel wordt het budgettair basisscenario onderzocht, dat als referentie zal dienen voor de bepaling van het door de Afdeling aanbevolen normatieve begrotingstraject. Dat scenario berust op de macrobudgettaire vooruitzichten op middellange termijn van het Federaal Planbureau (FPB), die aan de federale regering werden overgemaakt met het oog op de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma.

Het tweede deel is gewijd aan het bestaande Europees begrotingskader en de Europese richtsnoeren voor het opstellen van de Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s, zoals die door de Europese Commissie op 2 maart 2022 in een mededeling werden bekendgemaakt.

De aanbevolen normatieve aanbevelingen zijn opgenomen in het derde deel. Zij werden opgesteld voor alle overheidsgeledingen, van de Gezamenlijke Overheid tot de individuele deelstaten, voor zover de beschikbare informatie dit toelaat. De kwantitatieve aanbevelingen werden aangevuld met kwalitatieve aanbevelingen die een bijdrage kunnen leveren tot een duurzame economische groei en houdbare overheidsfinanciën.

Stabiliteitsprogramma van België 2022-2025 (https://bosa.belgium.be/nl/publicaties)