Advies ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2021-2024.

De Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid heeft in uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 voorliggend advies opgesteld met het oog op de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2021-2024 dat door België uiterlijk eind april 2021 aan de Europese Commissie dient overhandigd te worden.

Dit advies vertrekt van de voorlopige Economische Vooruitzichten 2021-2026 die door het Federaal Planbureau (FPB) eind februari 2021 werden gepubliceerd en die – zoals aangegeven in die publicatie – met veel onzekerheid zijn omgeven omwille van de uitzonderlijke en permanent wijzigende situatie waarin we ons één jaar na de uitbraak van de COVID-19-pandemie nog steeds bevinden.

Het advies bevat drie delen. Het eerste deel verschaft toelichting bij voormelde vooruitzichten van het Planbureau die de verwachte macro-economische evolutie en het verloop van de overheidsfinanciën bij ongewijzigd beleid weergeven.

Het tweede deel betreft het Europees begrotingskader dat nog steeds de leidraad vormt voor het budgettair beleid van de Lidstaten van de Europese Unie en heel binnenkort – op voorstel van de Europese Commissie – zal worden aangevuld met nieuwe richtsnoeren inzake de opstelling van de Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s.

Het derde deel van het advies is gewijd aan de budgettaire aanbevelingen die zich niet beperken tot de normatieve trajecten voor de Gezamenlijke Overheid en de verschillende overheidsgeledingen maar ook kwalitatieve adviezen bevatten voor een groeibevorderend beleid.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum