Advies over de structuur van ontvangsten en de uitgaven van de overheden in het kader van de Economische en Monetaire Unie.

Dit advies, door de Raad uitgebracht in de vergadering van 16 juni 1992, werd voorbereid door een werkgroep binnen de Raad onder voorzitterschap van de Heer V. VAN ROMPUY, Ondervoorzitter van de Raad.

Dit advies vormt het antwoord van de Raad op een verzoek van de Heer Minister van Financiën. In zijn brief, gedateerd 17 mei 1991 en gericht aan de Vice-voorzitter, heeft de Minister de Raad verzocht een vergelijkende analyse te maken van de structuur van de ontvangsten en de uitgaven van de Overheden in enkele lidstaten van de Europese Gemeenschap. Hij heeft de wens uitgedrukt dat in een eerste stadium deze analyse relatief algemeen zou blijven, zonder daarbij te oordelen over complementaire en meer gedetailleerde analyses die eventueel zouden kunnen overwogen worden op basis van de bekomen resultaten.