Advies over de begrotingsvooruitzichten voorafgaand aan het Stabiliteitsprogramma 2009-2014.

Dit Advies geeft gevolg aan de officiële vraag van de Minister van Financiën van 10 februari 2009 om een voorafgaand Advies over het nieuwe Stabiliteitsprogramma. Het beoogt aldus de vooruitzichten op korte en middellange termijn inzake de Belgische overheidsfinanciën af te bakenen in een macro-economisch en budgettair referentiescenario “bij ongewijzigd beleid“. Dit moet de beraadslaging kaderen omtrent de omvang van de te leveren budgettaire inspanningen met het oog op een terugkeer naar het begrotingsevenwicht. Aldus wordt de budgettaire houdbaarheid verzekerd in een verwachte context van stijgende begrotingskosten van de vergrijzing.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum