Advies omtrent de doorstorting van de federaal geïnde belastingen aan de lokale overheden.

Het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën vermeldt in artikel 10 paragraaf 4 met betrekking tot de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit : "De afdeling brengt jaarlijks advies uit omtrent de overdracht van fiscale ontvangsten door de Federale Overheid geïnd voor rekening van de lokale besturen".

Behalve het actualiseren van een aantal cijfergegevens, gaat de aandacht in het huidige Advies enerzijds naar de tariefverschillen tussen de gemeenten van de diverse provincies en anderzijds naar de impact van de versnelde start van de inkohieringen personenbelasting voor de recentste aanslagjaren. 

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum