Advies omtrent de doorstorting van de federaal geïnde belastingen aan de lokale overheden.

Het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën vermeldt in artikel 10 paragraaf 4 met betrekking tot de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit : “De afdeling brengt jaarlijks advies uit omtrent de overdracht van fiscale ontvangsten door de Federale Overheid geïnd voor rekening van de lokale besturen”.

In het voorliggende derde Advies gaat de aandacht vooral naar de aangepaste voorschotten aanvullende personenbelasting toegekend in het voorjaar van 2009 en de impact van de versnelde inkohiering in het najaar van 2009.

Het eerste hoofdstuk biedt een overzicht van de betrokken bedragen aan de aanvullende belastingen voor de verschillende lokale overheden. Het tweede hoofdstuk spitst zich toe die bij de evolutie van de gemeentelijke APB- en OOV-tarieven. In het derde hoofdstuk wordt stilgestaan bij de verschuivingen in de timing van de doorstortingen aan de gemeenten. Na een evaluatie van de herschikking van de APB-voorschotten in het voorjaar van 2009 in het vierde hoofdstuk formuleert de Afdeling haar voorstellen in het vijfde hoofdstuk. Tenslotte volgt een samenvatting.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum