Advies omtrent de doorstorting van de federaal geïnde belastingen aan de lokale overheden.

Het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën vermeldt in artikel 10 paragraaf 4 met betrekking tot de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit : “De afdeling brengt jaarlijks advies uit omtrent de overdracht van fiscale ontvangsten door de Federale Overheid geïnd voor rekening van de lokale besturen”.

In oktober 2007 bracht de Afdeling een eerste, vrij omstandig Advies uit “omtrent de doorstorting van de federaal geïnde belastingen aan de lokale overheden”. In dat Advies spitste de Afdeling zich in het bijzonder toe op de kalender van de doorstortingen van de federaal geïnde fiscale ontvangsten aan de gemeenten. Het gaat met name om de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing geïnd voor rekening van de Waalse en Brusselse gemeenten en de opdeciem op de verkeersbelasting.

In het werkjaar 2008 besliste de Afdeling zich in de eerste plaats te concentreren op de voorbereiding van een Advies omtrent de milieufiscaliteit. Vandaar dat het voorliggende tweede Advies “omtrent de doorstorting van de federaal geïnde belastingen aan de lokale overheden” zich hoofdzakelijk beperkt tot het updaten van een aantal cijfergegevens. Verder wordt het thema van de spreiding van de maandelijkse doorstortingen aan de gemeenten verder uitgediept.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum