Advies met betrekking tot wijziging van de organisatie van Belfox.

Met zijn schrijven van 26 februari 1993 vraagt de Heer MAYSTADT aan de voorzitter van de afdeling zijn advies over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 april 1991 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs.

De afdeling herinnert aan twee reeds eerder gegeven gunstige adviezen, van 1 oktober 1990 in verband met de oprichting van BELFOX en van 4 november 1991, met betrekking tot de wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 april 1991.

De wetgeving voorziet een raadpleging van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en van de Hoge Raad van Financiën. De afdeling heeft de intentie bij voorrang advies te geven omtrent de economische en organisatorische aspecten van het ontwerp, meer bepaald over de openstelling van de markt voor tussenpersonen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren.

De afdeling heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen. Zij formuleert bijgevolg een positief advies onder voorbehoud dat de juridische en prudentiële aspecten (vooral op het vlak van de normenhiërarchiel op geen bezwaar vanwege de Commissie voor het Bank- en Financiewezen stuiten.

Auteur(s)

Afdeling "Financiële Instellingen en Markten"

Datum