Advies betreffende de uitvoering van het nieuwe convergentieprogramma in 1998.

Dit advies evalueert de uitvoering in 1998 van het Nieuwe Convergentieprogramma van 19 december 1996 tegen de achtergrond van de budgettaire realisaties 1993-1998.

De hier besproken gegevens zijn gebaseerd op de eind februari 1999 beschikbare gegevens.

In de navolgende analyse maakte de benadering per Entiteit ( "I" en "II") het noodzakelijk gedeeltelijke en/of gehele consolidaties door te voeren, teneinde transfers tussen de Entiteiten en binnen de Entiteiten te neutraliseren.

De tekst bestaat uit twee grote delen. Het eerste gedeelte, de synthese en aanbevelingen, bespreekt achtereenvolgens de krachtlijnen van de budgettaire realisaties in 1998 op het niveau van de Gezamenlijke Overheid, van Entiteit I en van Entiteit II en geeft tot besluit een vooruitblik voor 1999.

Het tweede gedeelte bevat de uitgebreide tekst van het advies dat op zijn beurt is ingedeeld in drie afdelingen. Een eerste afdeling analyseert de evoluties die waargenomen werden op het vlak van de Gezamenlijke Overheid, door ze in hun macro-economische en conjuncturele context te plaatsen en door een enkele vergelijkingen te maken met de evoluties in de buurlanden of met het Europese gemiddelde.

Een tweede afdeling behandelt dezelfde problematiek, maar dan op een meer gedesaggregeerd vlak; de evoluties van de twee grote Entiteiten worden afzonderlijk behandeld : enerzijds Entiteit I, die de Federale Overheid (FO) en de Sociale Zekerheid (SZ) groepeert, en anderzijds Entiteit II, die de Gemeenschappen en de Gewesten als een geheel (G&G) en de Lokale Overheden (LO) groepeert.

Een derde afdeling behandelt meer bepaald de binnen de twee grote Entiteiten waargenomen resultaten, waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge beïnvloeding binnen de sectoren (lopende en kapitaaltransfers binnen elke Entiteit).

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum