Advies betreffende de belasting van de huren en hervorming van de onroerende fiscaliteit.

De Minister van Financiën heeft de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën verzocht een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid van een belasting van de werkelijk geïnde privéhuren, waarbij die hervorming zou moeten geplaatst worden in een algemene beschouwing over de onroerende fiscaliteit.

Een dergelijke globale benadering sprak vanzelf, aangezien de onroerende fiscaliteit gekenmerkt is door

- het in elkaar grijpen van diverse directe en indirect belastingen;

- medezeggenschap van verschillende overheidsniveaus (federale regering, gewestregering, lokale besturen);

- de permanente conflicten tussen de allocatieve, herverdelende en stimulerende functies van de belastingen in het algemeen, en van de onroerendgoedbelasting in het bijzonder.

Die verscheidene interferenties leiden tot een bijzonder complex systeem, waarvan de Afdeling in het eerste deel van dit Verslag een juist overzicht heeft wil geven, eerst vanuit een juridisch oogpunt, daarna meer in het bijzonder wat de economische, sociale en zelfs maatschappelijke aspecten betreft.

In het tweede deel van dit Verslag wordt meer aandacht besteed aan de hervorming die de Minister in zijn verzoek ter sprake brengt, aan eventuele alternatieven en aan de begeleidende maatregelen die nodig zouden kunnen blijken, rekening houdend met het in het eerste deel beschreven onderzoekskader.

De Afdeling heeft zich beperkt tot het aangeven van de belangrijkste principes van de verscheidene overwogen hervormingen : het is haar rol niet de plaats in te nemen van de Administratie om de details te bestuderen. 

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum