Advies aangaande het voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot uitbouw van een gemeenschapsstrategie ter beperking van de CO²-uitstoot en ter verbetering van de energie-efficiëntie.

De gemeenschappelijke E.G.-Ministerraad van de Ministers bevoegd voor de energie en de Ministers bevoegd voor het milieu besliste op 29 oktober 1990 de C02-uitstoot in de Europese Gemeenschap in het jaar 2000 te stabiliseren op het peil van 1990.

Het voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor "Een gemeenschapsstrategie ter beperking van de koolstofdioxide-uitstoot en ter verbetering van de energie-efficiëntie", waarvan fiscale aspecten in dit advies worden behandeld, beoogt de grote lijnen uit te tekenen van een strategie om die Europese doelstelling te realiseren.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum