Advies aan de Minister van Financiën betreffende de budgettaire indicatoren in het kader van de economische en monetaire unie.

De heer Minister van Financiën heeft aan de Hoge Raad voor Financiën gevraagd een advies uit te brengen betreffende de budgettaire indicatoren die een pertinente evaluatie van de toestand van de Belgische openbare financiën in vergelijking met de andere landen van de Europese Gemeenschap moeten mogelijk maken.

De Raad heeft op 16 april over deze vraag in voltallige vergadering beraadslaagd op basis van een ontwerpadvies dat voorbereid werd door een in de Raad opgerichte werkgroep en op punt gesteld door het Bureau. De Raad heeft volgend advies aangenomen.