Aanvulling bij het advies "Begrotingstrajecten op korte en middellange termijn voor het aangepaste Stabiliteitsprogramma 2009-2012" van september 2009.

Onderhavig advies bouwt verder op het advies van september waarin meerdere trajecten werden uitgewerkt voor de terugkeer naar een evenwicht in 2015 op het niveau van de gezamenlijke overheid.

Intussen heeft de federale Regering bij de Europese Commissie de aanvulling bij het Stabiliteitsprogramma 2009-2012 ingediend waarin geopteerd wordt voor het traject “65 entiteit I/35 entiteit II” op basis van de verdeelsleutel “primaire uitgaven” tot 2012.

Onderhavige aanvulling vertrekt, zoals het advies van september, van de ontvangstenramingen beschikbaar einde juli. In de huidige onzekere tijden kan de timing van de projecties sterk verschillende resultaten opleveren, onder meer op het vlak van de toegewezen belastingopbrengsten en de gewestelijke belastingen en dit in functie van de gewijzigde groeihypothesen. Begin volgend jaar zal de afdeling overgaan tot een actualisatie van de begrotingstrajecten.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum