Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Deze afdeling brengt jaarlijks twee adviezen uit:

 • in maart een advies over het begrotingstraject van de gezamenlijke overheid voor de komende drie jaar en de verdeling van die begrotingsdoelstellingen onder de diverse overheidsgeledingen, en dit in het kader van de voorbereiding van het Belgische Stabiliteitsprogramma, zoals bedoeld in artikel 2, § 4 van het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013;
 • in juni/juli een advies over de evaluatie van de naleving van de verbintenissen aangegaan door de verschillende overheidsgeledingen in het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 en de beslissingen van het Overlegcomité hieromtrent, waaronder de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het Belgische Stabiliteitsprogramma in het voorgaande jaar, en dit conform de monitoringopdracht van de Afdeling zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5 van het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013.

De afdeling kan daarnaast ambtshalve of op vraag van de Minister van Financiën een advies uitbrengen over de opportuniteit om de leningscapaciteit van een overheid te beperken en dit in functie van de noodzaak om:

 • de economische en de monetaire eenheid niet in het gedrang te brengen;
 • een structurele ontsporing van de financieringsbehoeften te voorkomen.

Samenstelling HRF:

 • Huidige samenstelling: Koninklijk Besluit van 25 juni 2023 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 30 juni 2023), Koninklijk Besluit van 25 juni 2023 houdende benoeming van de voorzitter van de afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 30 juni 2023).
 • Samenstelling oktober 2017-augustus 2023: Belgisch Staatsblad, 19 april 2019, Belgisch Staatsblad, 19 april 2019, Belgisch Staatsblad 17 oktober 2017, Belgisch Staatsblad 22 januari 2018.
 • Samenstelling maart 2012-oktober 2017: Belgisch Staatsblad 30 maart 2012 (Ed. 2), Belgisch Staatsblad 1 april 2015 (Erratum 8 april 2015) en Belgisch Staatsblad 06 juli 2016.

Omzetting van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie van 2 maart 2012 (TSCG – Full Compliance):

 • Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.
 • Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens en tot aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses. 
 • Brief van 27 september 2018 aan de Europese Commissie over de volledige omzetting van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.
 • Koninklijk Besluit van 23 mei 2018 betreffende de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 31 mei 2018).
 • Overeenkomst van 27 september 2018 met betrekking tot de doorgifte van informatie tussen het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de Hoge Raad van Financiën.
 • Overeenkomst van 16 oktober 2018 met betrekking tot de doorgifte van informatie tussen het Federaal Planbureau en de Hoge Raad van Financiën.

VOORZITTER

Pierre WUNSCH

LEDEN

Koen ALGOED
Selien DE SCHRYDER
Dirk DE SMEDT
Gert DE SMET
Kim EVANGELISTA
Julie FISZMAN
Axel MILLER
Gérard SERVAIS
Carine SMOLDERS
Steven VANACKERE
Magali VERDONCK
Sébastien YERNA

SecretariaAt

info.fin@hrfcsf.be